Xiaomi 20.

Xiaomi ....
1612 ....
25 , .....
....

, . -, , . , . . , . , , , , , , . , , ..