....
1962 ....
....
M? - XXX 88 ft. Diplo....
M? - XXX 88 ft. Diplo

, . -, , . , . . , . , , , , , , . , , ..